Algemene- en leveringsvoorwaarden

De Onderdelenreus

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Onderdelenreus, hierna te noemen: “gebruiker”, en een Wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van gebruiker en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 .Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van gebruiker op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

– Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan gebruiker toekomende bevoegdheid of een op gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;

– In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan gebruiker is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door gebruiker genoemde termijn te voldoen, tenzij gebruiker anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van gebruiker veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van De Onderdelenreus na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen, tenzij gebruiker anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

6.Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Vrijwaring

1.  De Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan gebruiker toerekenbaar is.

2. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
1.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ….

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Toelichting bij de modeltekst Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten
Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaard de KvK generlei aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.

Deze modelvoorwaarden en de toelichting daarop hebben uitsluitend een informatief karakter en kunnen dienen als leidraad voor het opstellen van algemene voorwaarden in een specifiek geval. Met name de artikelen die handelen over garantie en aansprakelijkheid dienen aan het bedrijf dat de voorwaarden hanteert te worden aangepast.

Het onderstaande is een korte toelichting op enkele bepalingen zoals die zijn opgenomen in de model algemene voorwaarden. Deze toelichting wil geen volledigheid impliceren.

Bovendien impliceert de toelichting niet dat de overige bepalingen zondermeer op uw onderneming van toepassing zijn, dat deze niet aangepast dienen te worden aan uw onderneming en de concrete activiteiten daarvan.

Het blijft dus steeds van belang dat om alle in het model opgenomen bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming.

Omdat het vaak voorkomt dat bijvoorbeeld een dienstverlener ook zaken levert aan zijn opdrachtgevers, zijn in de model algemene voorwaarden voor dienstverlening ook bepalingen opgenomen die betrekking hebben op de levering van zaken. Indien u geen zaken levert maar uw activiteiten zuiver gericht zijn op het verlenen van diensten, dan kunt u overwegen om deze bepalingen dus niet in uw algemene voorwaarden op te nemen.

Het komt vaak voor dat een onderneming zich niet beperkt tot bijvoorbeeld uitsluitend de levering aan consumenten, maar dat bijvoorbeeld ook geleverd wordt aan niet-consumenten. Omdat de wet consumenten een verdergaande bescherming biedt dan niet-consumenten, is ook de inhoud van de model algemene voorwaarden voor consumenten afwijkend ten opzichte van de model algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten.

Indien u dus bijvoorbeeld zaken levert zowel aan consumenten als aan niet-consumenten, dan is het dus raadzaam om extra aandacht aan het verschil te besteden bij het opstellen van uw algemene voorwaarden. Ook kan het natuurlijk voorkomen dat uw activiteiten zowel bestaan uit dienstverlening als uit de levering van zaken. Ook in dat geval is het raadzaam om met deze verschillende activiteiten rekening te houden bij het opstellen van uw algemene voorwaarden.

In deze toelichting wordt verwezen naar wetgeving. De bepalingen waarnaar verwezen wordt kunt u onder andere raadplegen op http://www.overheid.nl

Algemeen
Bij consumententransacties zijn de wettelijke regelingen van de zogenaamde consumentenkoop (Boek 7 BW) en de wettelijke regeling over algemene voorwaarden, waarbij met name de “zwarte” en “grijze” lijst van belang zijn, van toepassing. De “zwarte lijst” bevat zogenaamde nietige bedingen. De “grijze lijst” bevat zogenaamde vernietigbare bedingen.

Artikel 1: Algemeen
De Onderdelenreus: Hier dient u de naam van uw bedrijf in te vullen.

Artikel 5 lid 3: Overmacht
Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden.

Deze termijn dient slechts als voorbeeld en kan afhankelijk van de soort en inhoud van de overeenkomst langer of korter zijn. Indien u deze termijn wijzigt, is het uiteraard wel van belang dat u een reële termijn opneemt, die aansluit bij de aard van uw onderneming en de activiteiten daarvan.

Artikel 6 lid 1 en 2: Betaling en incasso
Betalingstermijn van 14 dagen.

Deze termijn kan afhankelijk van de branche langer of korter zijn. Een dergelijke termijn mag echter niet zo kort zijn dat het voor uw contractspartij niet of nagenoeg niet mogelijk is om binnen de door u gehanteerde termijn het verschuldigde te voldoen.

Ook de verzuimrente van 1% per maand kan hoger of lager bepaald worden. De rente die u wilt hanteren mag echter niet buitensporig hoog zijn.

Artikel 5: Overmacht
De in artikel 5 genoemde omstandigheden zijn niet de enige omstandigheden die de conclusie rechtvaardigen dat er sprake is van overmacht. Er kunnen zich dus ook andere omstandigheden voordoen die een beroep op overmacht kunnen rechtvaardigen. Een voorbeeld daarvan zijn werkstakingen in uw bedrijf of in het bedrijf van derden.

Hoewel werkstakingen in uw bedrijf of in het bedrijf van derden waar u gebruik van maakt bij de uitvoering van een overeenkomst, in beginsel voor rekening en risico van de ondernemer zelf komen, bestaat onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid dat een ondernemer zich ook in dat geval zou kunnen beroepen op overmacht. Dit zal in het bijzonde het geval kunnen zijn indien naar objectieve maatstaven u geen maatregelen heeft kunnen nemen om in het concrete geval de consequenties van werkstakingen te voorkomen.

gebruiker behoudt zich het recht voor om ook een beroep op overmacht te doen in het geval van werkstakingen in het bedrijf van gebruiker of van derden.

Artikel 8 lid 2 en 4 : Garantietermijn en meldingstermijn
De Onderdelenreus: Hier dient u de garantietermijn in te vullen.

De in artikel 8 lid 2 door u op te nemen garantieperiode is afhankelijk van hetgeen de koper van de te leveren zaak redelijkerwijs mag verwachten.

Wat de koper daarvan mag verwachten is onder andere afhankelijk van de aard van de zaak.

De koper mag bijvoorbeeld van een nieuwe zaak of van een merkartikel andere eigenschappen verwachten dan hij mag verwachten van een gebruikte zaak of van niet merk-artikelen.

Ook is relevant wat de verkoper heeft medegedeeld omtrent de eigenschappen van de zaak.

In dit kader dient te worden gewezen op het vermoeden dat een zaak behept is met een gebrek. In artikel 7:18 BW is namelijk opgenomen dat bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij uit de aard van de zaak of van de afwijking zich daartegen verzet.

De in artikel 8 lid 4 opgenomen meldingstermijn van twee maanden is een wettelijke termijn, in die zin dat een melding binnen twee maanden, tijdig is (artikel 7:23 lid 1 BW). Deze termijn mag korter zijn, maar valt dan onder de werking van artikel 6:237 onder h BW (De grijze lijst).

De klachtentermijn waarbinnen de consument de verkoper in kennis dient te stellen van een geconstateerd gebrek, vangt aan vanaf het moment van constatering van het gebrek. Indien het gebrek zich voordoet binnen een termijn van zes maanden na de datum van (af)levering, dan wordt het gebrek vermoed aanwezig te zijn geweest op het moment van (af)levering van de zaak, tenzij:

– het bewijs van het tegendeel wordt bewezen;

– deze veronderstelling onverenigbaar is met de aard van de zaken of van het gebrek aan overeenstemming.

Behoudens in het geval van deze twee uitzonderingen is de koper in dat geval gerechtigd de zaak kosteloos in overeenstemming te laten brengen met de overeenkomst. Daarbij heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaak.

Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, dan heeft de consument de mogelijkheid om een passende verlaging van de koopsom te verlangen of de overeenkomst te ontbinden. De consument kan echter geen ontbinding vorderen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.

Artikel 9 lid 3: Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheidsbeperking tot driemaal de factuurwaarde.

De hoogte van de aansprakelijkheid kan variabel worden bepaald. Daarbij kunnen meerdere factoren van belang zijn.

Zo zal een vergaande beperking minder snel toelaatbaar worden geacht indien het risico prima verzekerbaar is. Een exoneratie zal daarentegen wel eerder toelaatbaar zijn indien de verhouding tussen de verkoopprijs van de te leveren producten of de prijs die werd betaald voor de door de gebruiker geleverde dienst, gering is terwijl de schade die daaruit kan voortvloeien dusdanig omvangrijk is dat deze in geen verhouding staat dat het redelijk is om de aansprakelijkheid te beperken.

Het is dus steeds van belang dat u een goede beoordeling maakt van alle relevante omstandigheden. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat een volledige uitsluiting van aansprakelijkheid in het algemeen niet aanvaardbaar zal worden geacht.

Indien u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of een dergelijke verzekeringsovereenkomst wilt aangaan, dan is het raadzaam om de inhoud van uw algemene voorwaarden voor te leggen aan uw verzekeringsmaatschappij.

De beperking van aansprakelijkheid tot driemaal de factuurwaarde zoals opgenomen in het model, is gebaseerd op de beperking daarvan in artikel 7:509 BW. Het is echter steeds van belang dat u er dus rekening mee houdt dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin een beroep op een dergelijke beperking in strijd met de redelijkheid en de billijkheid zal worden geacht.

Artikel 10: Verjaringstermijn
De in artikel lid 1 opgenomen termijn verkort de termijn die de wet stelt. Een beding waarbij de verjaringstermijn korter dan een jaar is, wordt aangemerkt als onredelijk bezwarend in de zin van artikel 6:237 BW.

De in artikel 10 lid 2 genoemde termijn komt overeen met de termijn zoals die is opgenomen in artikel 7:23 lid 2 BW. Deze termijn is dwingend van toepassing bij consumentenkoop. Van een dergelijke termijn kan bij consumentenkoop dan ook niet afgeweken worden.

Artikel 13: Intellectuele eigendom
Deze bepaling is geheel facultatief en afhankelijk van de vraag of er intellectuele eigendomsrechten in het geding zijn.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
In sommige branches bestaat een aparte geschillenregeling. Indien er binnen uw branche sprake is van een dergelijke regeling dan bestaat de mogelijkheid dat u die dient te volgen. In dat geval dient artikel 14 daaraan aangepast te worden. Niet iedere geschillenregeling is echter bindend voor de leden binnen de branche. U hebt dan dus een keuzemogelijkheid. Of er in uw branche een geschillenregeling bestaat en of deze bindend voor u is, kunt u navragen bij uw brancheorganisatie.

Artikel 15: Vindplaats voorwaarden
De Onderdelenreus: Vul hier in bij welke Kamer van Koophandel u uw voorwaarden hebt gedeponeerd.

Nb.

Het kan zijn dat de toelichting niet volledig is voor uw specifieke geval. Ook kan het zijn dat u de overige bepalingen moet aanpassen aan uw onderneming en activiteiten. Het blijft dus steeds van belang om alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, volledigheid, wenselijkheid en noodzakelijkheid voor uw onderneming. Hoewel aan de inhoud en samenstelling van de model algemene voorwaarden de grootste zorg en aandacht is besteed, aanvaardt de KvK geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit het raadplegen en het gebruik daarvan.

Hoe gebruikt u deze algemene voorwaarden?
U moet uw klanten voor of bij het sluiten van een overeenkomst op de hoogte stellen van uw algemene voorwaarden. U kunt de bovenstaande algemene voorwaarden daarom op A4-formaat afdrukken op bijvoorbeeld offertes en aankoopbewijzen. U krijgt de voorwaarden op A4-formaat door bijvoorbeeld voor het lettertype Arial Narrow te kiezen, met een puntgrootte van 5.

Algemene voorwaarden mogen niet na het sluiten van de overeenkomst kenbaar worden gemaakt. Daarom mogen ze niet op facturen worden geplaatst. De overeenkomst tussen de klant en de verkoper is dan immers al gesloten.

Als u de Algemene voorwaarden deponeert bij de Kamer van Koophandel of rechtbank (wat overigens niet verplicht is), houd er dan rekening mee dat u een normale lettergrootte hanteert. Dit in verband met de leesbaarheid.